بریرا

( بَریرا )
{ بَرے + را }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بھڑ