بریس

( بَرِیس )
{ بَرِیس }
( ہندی )

تفصیلات


اسم ظرف زماں
١ - سال، برس۔