بڑا بوڑھا

( بَڑا بُوڑھا )
{ بَڑا + بُو + ڑھا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - معمر، بزرگ، مربی، سرپرست، تجربہ کار۔