بڑا زمانہ

( بَڑا زَمانَہ )
{ بَڑا + زَما + نَہ }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - بہت مدت۔