برودھ

( بِرودھ )
{ بِرودھ (و مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - دشمنی، کینہ، بغض و عداوت، فساد، مخالفت، مزاحمت۔