برہم زدگی

( بَرْہَم زَدَگی )
{ بَر + ہَم + زَدَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پریشانی، انتشار۔