نہوڑا

( نِہوڑا )
{ نِہو (و مجہول) + ڑا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشامد درآمد، منت سماجت۔