نہج

( نَہَج )
{ نَہَج }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - طور، طریقہ، انداز، روش، طرز، ڈھنگ، مثال۔