نہاں سازی

( نِہاں سازی )
{ نِہاں + سا + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رازو نیاز۔