نہال زندگانی

( نِہال زِنْدَگانی )
{ نِہا + لے + زِن + دَگا + نی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - زندگی کا پودا، درخت حیات، مراد، زندگی۔