نہال نہال

( نِہال نِہال )
{ نِہال + نِہال }
( فارسی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - بے حد خوش، شاداں، خوش خوش۔