وان

( وان )
{ وان }
( ہندی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - علامت فاعل، صاحب، والا، خداوند دھن وان، خدا وند دولت۔