والی[2]

( والی[2] )
{ وا + لی }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - مالک، خداوند، آقا، ولی نعمت، سرتاج، حاکم۔