واماندگی

( وامانْدگی )
{ وا + مانْد (ن غنہ) + گی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پسماندگی تھکن، تھکاوٹ، عاجزی۔