وافی

( وافی )
{ وا + فی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پورا، کامل، کافی، تمام و کمال، خاطر خواہ۔