وارفتگی

( وارَفْتَگی )
{ وا + رَف + تَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ازخود رفتگی، شیفتگی، بے خودی۔