وارد و صادر

( وارِد و صادِر )
{ وا + رِدو (و مجہول) + صا + دِر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - آگیا، مہمان، مسافر۔