وفاق

( وِفاق )
{ وِفاق }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - موافقت، سازگاری، سنجوگ، ایکا، میل۔