وضع دار

( وَضَع دار )
{ وَضَع + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سجیلا، آن و انداز والا، خوش وضع۔