وضع داری

( وَضَع داری )
{ وَضَع + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - طرحداری، خوش اسلوبی۔