برسر خود

( بَرسَرِ خود )
{ بَر + سَرے + خُد (و معدولہ) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خودسر، خود رائے، خودمختار۔