برا پہرا

( بُرا پَہْرا )
{ بُرا + پَہ (فتحہ پ مجہول) + را }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - منحوس گھڑی۔