برا حال

( بُرا حال )
{ بُرا + حال }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ابتر یا قابل رحم حالت، درگت، ستیاناس۔