برا درجہ

( بُرا دَرْجَہ )
{ بُرا + دَر + جَہ }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ابتر یا قابل رحم حالت، درگت، ستیاناس۔