برا دل

( بُرا دِل )
{ بُرا + دِل }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بری نیت، بدنیتی، فاسد ارادہ۔