برا سرا

( بُرا سُرا )
{ بُرا + سُرا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خراب، برا۔