برادھ

( بِرادھ )
{ بِرادھ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مخالفت، پریشانی۔