براری[1]

( بَراری[1] )
{ بَرا + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (متعدد) جنْگل، بیابان۔