براقت

( بَراقَت )
{ بَرا + قَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (مجازاً) روشنی، تجلی، چمک، دمک۔