بربھس

( بَرْبَھس )
{ بَر + بَھس }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دھوکا؛ شعبدہ بازی؛ ظاہرداری؛ دو رخی۔