برتن باسن

( بَرْتَن باسَن )
{ بَر + تَن + با + سَن }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - برتن۔