برجور

( بَرْجور )
{ بَر + جور (و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - توانا، طاقتور، بلوان، زبردست۔