بردیت

( بِرْدَیت )
{ بِر + دَیت (ی لین) }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بھاٹ، مراسی؛ تیراندازیخ کمانْدار۔