بردوخت

( بَرْدوخْت )
{ بَر + دوخْت (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - آمدنی ، یافت۔