نیاز مندی

( نِیاز مَنْدی )
{ نِیاز + مَن + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فروتنی، عاجزی، مسکینی، انکسار، اطاعت، فرماں برداری۔