وجیہ

( وَجِیَہ )
{ وَجِیَہ }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوبصورت، خوش وضع، خوش قطع۔