نیتی

( نِیتی )
{ نِی + تی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - علم اخلاق، حکمت، تدبیر۔