نیچرل

( نیچْرَل )
{ نیچ (ی مجہول) + رَل }
( انگریزی )

تفصیلات