نیروز

( نَیروز )
{ نَے (ی لین) + روز (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نوروز، آتش پرستوں کی عید۔