اب و جد

( اَب و جَد )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - باپ دادا ۔ خاندان کے بزرگ۔ پُرکھے ۔جمع اباوٰاجداد