نیرنگ ساز

( نَیرَنْگ ساز )
{ نَے (ی لین) + رَنْگ (ن غنہ) + ساز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جادوگر، شعبدہ باز، بازی گر۔