یا بار خدا

( یا بارِ خُدا )
{ یا + با + رے + خُدا }

تفصیلات


حرف ندا
١ - اے خدائے بزرگ۔