ابیض

( ابیض )
{ اَب۔ یض }
( عربی )

تفصیلات


صفت
١ - اُجلا۔ سفید