یاوری

( یاوَری )
{ یا + وَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حمایت، یاری۔