یسر

( یُسْر )
{ یُسْر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آسانی، آرام، دولت؛ اقبال مندی۔