برکھ

( بَرَکھ )
{ بَرَکھ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - برس، سال۔