اصلیت

( اصلیت )
{ اص۔ لی ۔ یت }
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - حقیقت ۔ اصلی بات۔ واقعیت