افتادگی

( افتادگی )
( فارسی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - عاجزی ۔ انکساری ۔ خاکساری ۔ تنگدستی ۔ افلاس