اکرام

( اکرام )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - کرم ۔ بخشش۔ عطا
٢ - عزّت ۔ بزرگی ۔ تعظیم و تکریم