آیہ

( آیہ )
{ آ۔ یہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - آیت